Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die MF Produkties B.V. voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Opdrachtgever is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 3. BouwProfs: de besloten vennootschap MF Produkties B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen met wie Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
 4. Opdrachtgever: de (rechts)persoon waarmee MF Produkties B.V. een Overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst tot het verrichten van diensten of andere prestaties heeft gesloten of die anderszins in een rechtsverhouding tot MF Produkties B.V. staat.
 5. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen MF Produkties B.V. en Opdrachtgever, waaronder begrepen de overeenkomst tot het ontwikkelen, aanbieden, organiseren en/of volgen van een cursus/ opleiding en/of training.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst. Afwijking van de inhoud van deze algemene voorwaarden is enkel schriftelijk mogelijk.
 2. Eventuele algemene inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenkomen.
 3. Deze Algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van elke (rechts)persoon waarvan MF Produkties B.V. gebruik maakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. De algemene bepalingen uit Afdeling I van de Algemene Voorwaarden zijn naast de bepalingen uit de Afdeling II en Afdeling III van de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarbij de bepalingen uit Afdeling II en Afdeling III dienen te worden aangemerkt als een specialist ten opzichte van Afdeling I. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van voornoemde Afdelingen prevaleren de bepalingen uit Afdeling II, dan wel Afdeling III.
 5. Indien enige bepaling van de Algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

  Artikel 3 Overeenkomst

  1.  Alle door MF Produkties B.V. gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud dat MF Produkties B.V. over voldoende capaciteit beschikt. Doet MF Produkties B.V. binnen een redelijke termijn na aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever een beroep op voornoemd voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht te zijn herroepen en komt geen Overeenkomst tot stand. Onder redelijke termijn wordt in ieder geval verstaan een termijn van 14 dagen.

  2. De Overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging daarvan door MF Produkties B.V.. Enkel MF Produkties B.V. kan zich beroepen en rechten ontlenen aan voornoemd voorbehoud ten aanzien van de totstandkoming van de Overeenkomst.

  3. De Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt op het moment als opgenomen in de Overeenkomst en/of door volbrenging van de opdracht door MF Produkties B.V.. In afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

  4. Opdrachtgever stemt ermee in dat MF Produkties B.V. zo nodig de Overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

  5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MF Produkties B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MF Produkties B.V. worden verstrekt. Onder gegevens als bedoeld in dit artikel wordt tevens verstaan de inzet en informatie afkomstig van personeel van Opdrachtgever.

  6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MF Produkties B.V. zijn verstrekt, heeft MF Produkties B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever is gehouden eventuele uit de vertraging voortvloeiende extra kosten te vergoeden aan MF Produkties B.V..

  7. MF Produkties B.V. is niet aansprakelijk voor schade die in verband staat met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart MF Produkties B.V. voor schade in verband met door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en vrijwaart MF Produkties B.V. voor schade ten gevolge van door Opdrachtgever ingezet personeel ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Betaling

1. Opdrachtgever is verplicht, zonder enige vorm van korting, schuldvergelijking of verrekening, het ingevolge de Overeenkomst verschuldigde te voldoen binnen de in de Overeenkomst en/of factuur genoemde betalingstermijn en bij gebreke daarvan in ieder geval binnen 14 dagen na dagtekening factuur.

2. In geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke handelsrente.

3. Indien MF Produkties B.V. tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever, met een minimum van 25% van de door Opdrachtgever onbetaald gelaten vordering(en).

4. De betaling door of ten behoeve van Opdrachtgever strekt ten eerste in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tot slot in mindering op de factuur die het langste onbetaald is gelaten.

5. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en ander heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.MF Produkties B.V. is te allen tijde gerechtigd een voorschot van Opdrachtgever te vorderen. MF Produkties B.V. is gerechtigd alle vorderingen die zij krachtens de Overeenkomst op Opdrachtgever heeft of krijgt, voor zover mogelijk te verrekenen met het voorschot.

7.Alle betalingen dienen te geschieden op basis van de gegevens vermeld op de door MF Produkties B.V. verstrekte factuur.

8.Als de Overeenkomst bestaat tussen MF Produkties B.V. en meer Opdrachtgevers, zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit de Overeenkomst.

9.Vorderingen van MF Produkties B.V. op de Opdrachtgever zijn, ook indien zij nog niet eerder zijn gefactureerd, per direct opeisbaar in geval van (aanvraag van) surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en/of liquidatie van Opdrachtgever.

Artikel 5 Honorarium, kosten, tarieven

1.Het Honorarium berust in beginsel op dagtarieven, tenzij een andere wijze van beloning schriftelijk is overeengekomen. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van MF Produkties B.V. bindend, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid van de urenopgave aantoont. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de Overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

2.Kosten van derden, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door MF Produkties B.V. worden gemaakt, worden door MF Produkties B.V. afzonderlijk in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief reis- en verblijfkosten.

4.Voor verblijf in het buitenland wordt, naast de daadwerkelijke reis- en verblijfkosten, een extra vergoeding in rekening gebracht van 25%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Wijzigingen

1. Aanvullende kosten ten gevolge van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Opdrachtgever bevestigt dat zij bekend is met de onzekerheid rondom de gevolgen van huidige en toekomstige maatregelen in verband met het coronavirus in Nederland en daarbuiten. Opdrachtgever bevestigt dat zij medewerking zal verlenen aan wijzigingen in de planning indien als gevolg van bovengenoemde maatregelen de planning van MF Produkties B.V. wijzigt.

3. Een wijziging door MF Produkties B.V., als genoemd in lid 2 van dit artikel, geeft geen recht op vergoeding van enige schade en/of kosten van Opdrachtgever.

Artikel 7 Personeel

1.Opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, noch binnen één jaar na beëindiging van deOvereenkomst, personeel van MF Produkties B.V., dan wel door MF Produkties B.V. ingeschakelde derden, in dienst nemen, noch activiteiten verrichten teneinde te trachten, direct of indirect, personeel van MF Produkties B.V., dan wel voornoemde derden op enigerlei wijze ertoe te bewegen in dienst te treden bij 2. Opdrachtgever, dan wel bij een derde, dan wel werkzaamheden uit te voeren in opdracht van Opdrachtgever, dan wel een derde. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien hij in strijd met lid 1 van dit artikel handelt en is aan MF Produkties B.V. een direct opeisbare boete van € 50.000,- verschuldigd, onverminderd het recht van MF Produkties B.V. om aanspraak te maken op schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 8 Eigendommen van MF Produkties B.V.

1. Werkmethodieken, in welke vorm dan ook, blijven te allen tijde het eigendom van MF Produkties B.V..

2. Bij beschadiging, of tenietgaan van de aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken, wordt de schade in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

1. Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming welke aan MF Produkties B.V. niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van MF Produkties B.V. en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of naar in het maatschappelijk verkeer geldende maatstaven voor de rekening van MF Produkties B.V. komt, zal MF Produkties B.V. Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

2. Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, pandemie, waaronder begrepen het coronavirus en daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers en ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van een werknemer van MF Produkties B.V. en/of door MF Produkties B.V. ingeschakelde derde die de hoofdverplichting(en) uit de Overeenkomst dient uit te voeren.

Ingeval van overmacht is MF Produkties B.V. gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 Prijswijziging

1. MF Produkties B.V. is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

Artikel 11 Intellectueel Eigendom

1. MF Produkties B.V. behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueeleigendomsrecht.

2. Opdrachtgever heeft het recht de door MF Produkties B.V. geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten (zoals opleidingsmateriaal, adviezen) te gebruiken voor eigen gebruik.
Leveringsvoorwaarden Juni 2022

De door MF Produkties B.V. verstrekte goederen en producten, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kader worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt.4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 7.500,- per overtreding verschuldigd aan MF Produkties B.V., onverminderd het recht van MF Produkties B.V. om aanspraak te maken op schadevergoeding op grond van de wet.

5. De verplichtingen uit dit artikel blijven van kracht na het einde van de Overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van MF Produkties B.V. jegens Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot een maximum van éénmaal het factuurbedrag corresponderende met het gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 500.000,-. MF Produkties B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid 5 jaar of langer na voltooiing van de opdracht waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

2. MF Produkties B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden geldt ook ten behoeve van niet- ondergeschikten die de Overeenkomst (mede) uitvoeren.

4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van MF Produkties B.V. en/of van haar leidinggevenden.

5. MF Produkties B.V. is niet aansprakelijk voor verlies en-of beschadiging van geld en/of goederen van Opdrachtgever die zich bevinden in een gebouw waarvan MF Produkties B.V. gebruik maakt ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart MF Produkties B.V. voor eventuele aanspraken van door Opdrachtgever ingezet personeel/derden ter uitvoering van de Overeenkomst. Het voorgaande geldt niet indien en voor zover de beschadiging of het verlies een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van MF Produkties B.V..

Artikel 13 Veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuzorgaspecten

1. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal Opdrachtgever zorgdragen voor eventuele noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.

2. Opdrachtgever dient Kader MF Produkties B.V. de door MF Produkties B.V. behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezette werknemers en/of derden te informeren over eventuele gevaren die zich bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen voordoen. Opdrachtgever vrijwaart MF Produkties B.V. aanspraken van derden en/of door MF Produkties B.V. werknemers die verband houden met de verplichtingen van Opdrachtgever als opgenomen in dit artikel.

3. Daar waar nodig kan MF Produkties B.V. en de door MF Produkties B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezette werknemers en/of derden gebruik maken van de hulpverleningsorganisatie van de opdrachtgever.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op alle geschillen voortvloeiend en/of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing 2.Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Artikel 15 Vertrouwelijkheid

1. MF Produkties B.V., haar personeel en/of voor MF Produkties B.V. werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 16 Persoonsgegevens

1. MF Produkties B.V. verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in het MF Produkties B.V. privacy beleid. Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door MF Produkties B.V..

Afdeling II Cursussen, Opleidingen en Trainingen
De in de Afdeling II vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van Afdeling I van toepassing indien MF Produkties B.V. met Opdrachtgever een overeenkomst tot het volgen van een opleiding, cursus of training is aangegaan. Hiervan uitgezonderd zijn de zogenaamde InCompany trainingen.

Artikel 17 Aanmelding

1. Aanmeldingen geschieden schriftelijk of digitaal. Bij aanmelding verklaart de deelnemer, of het deelnemende bedrijf de voorwaarden te accepteren.

2. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Kader houdt zich het recht voor bij onvoldoende aanmeldingen de opleiding kosteloos te annuleren en/of groepen samen te voegen.

3. MF Produkties B.V. is gerechtigd degene die zich heeft ingeschreven tot een opleiding/cursus/training zonder opgave van reden te weigeren tot de opleiding/cursus/training. In dat geval zal Kader de volledige cursusprijs terugbetalen.

Artikel 18 Annulering

1. Opdrachtgever is bevoegd een cursus/opleiding/training schriftelijk te annuleren tot 6 weken voorafgaand aan de bijeenkomst. In dat geval is Opdrachtgever wel administratiekosten ad € 50,00 verschuldigd. Bij annulering 3 tot 6 weken voor aanvang van de cursus/opleiding/training is Opdrachtgever 50% van de cursusprijs verschuldigd. Bij annulering korter dan 3 weken voor aanvang van de opleiding is Opdrachtgever 100% van de cursusprijs verschuldigd.

2. Annulering als bepaald in dit artikel dient per aangetekend schrijven te geschieden. Voor de bepaling van de termijnen als genoemd in lid 1 van dit artikel geldt de datum van ontvangst van het aangetekend schrijven door MF Produkties B.V..

3. De oorspronkelijk opgegeven deelnemer mag worden vervangen door een andere deelnemer, mits de vervangende deelnemer past in de doelgroep van de bijeenkomst, hetgeen ter beoordeling van MF Produkties B.V. is.

Artikel 19 Tussentijdse beëindiging en wijziging

1.Tussentijdse beëindiging van de cursus/opleiding/training geeft geen recht op restitutie. De volledige cursusprijs is verschuldigd.
2. Bij wijziging door Opdrachtgever, bijvoorbeeld door datum wijziging, is Kader gerechtigd kosten in rekening te brengen. E.e.a. conform Artikel 6.
Artikel 20 Wijzigingen en annulering door MF Produkties B.V.

1. MF Produkties B.V. is te allen tijde gerechtigd een cursus/opleiding/training op een andere datum en/of locatie te laten plaatsvinden. Indien deze wijziging twee weken voor aanvang van de oorspronkelijke datum van de cursus/opleiding/training schriftelijk aan Opdrachtgever bekend is gemaakt, is voornoemde wijziging geen rechtsgeldige grond voor annulering. Wijziging binnen twee weken voor aanvang van de oorspronkelijke datum van de cursus/opleiding/training geeft Opdrachtgever het recht zonder kosten te annuleren.

2.MF Produkties B.V. is gerechtigd een cursus/opleiding/training te annuleren, in welk geval Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van de volledige cursusprijs.

3.MF Produkties B.V. is gerechtigd een deelnemer de verdere toegang tot een cursus/opleiding/training te ontzeggen als gevolg van bijvoorbeeld fraude of onbetamelijk gedrag. Eén en ander conform de reglementen van de betreffende cursus/opleiding/training.

Artikel 21 Overig

1. Certificaten en/of diploma’s blijven eigendom van MF Produkties B.V. totdat volledige betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Certificaten en/of diploma’s worden na betaling geleverd.

2. MF Produkties B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet met goed gevolg afronden van eventuele examens, of het niet behalen van certificaten door Opdrachtgever.